Perforuotas samčiai

 •  Perforuotas samčiai

  Perferuotas samtis (šumovka) 40cm

   Tinka 6-8 l kazanams

  Kaina 1499
  Perferuotas samtis (šumovka) 46cm

   Tinka 6-16 l kazanams

  Kaina 1699
  Perferuotas samtis (šumovka) 64cm

   Tinka 16-50 l kazanams

  Kaina 2599
  Kaina 1599
  Kaina 2699
 •  Perforuotas samčiai